Algemene Voorwaarden

 Artikel 1: Definities 

 1. Welift, gevestigd te Nijmegen , KvK-nummer 65350022, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever of deelnemer. 
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 4. Student betreft de deelnemer van de coach course
 5. Cursus betreft de coach course
 6. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3: Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  
 6. Inschrijvingen via de website dienen direct te worden betaald om bindend te zijn.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Welift heeft, ook gedurende een Overeenkomst, het recht om prijsverhogingen door te voeren. In het geval Welift een prijsverhoging doorvoert, gebeurt dit altijd met ingang van een nieuwe kalendermaand en wordt dit tijdig en minstens twee kalendermaanden van tevoren op de website van Welift aangekondigd.

Artikel 6: Facturering en Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium wordt door Welift direct bij de bestelling in rekening gebracht en dient direct te worden betaald op een op de website aangegeven wijze waarna de Deelnemer een factuur ontvangt op het door hem doorgegeven mailadres.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet direct bij de bestelling door Welift is ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.
 3. Eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden komen voor rekening en risico van de Deelnemer.
 4. Het opschorten van een betaling is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of een klacht ten aanzien van de verleende of te verlenen Diensten, schorten de betalingsverplichting dus niet op.
 5. Op boekingen van workshops, cursussen en event is een “no refund policy” van toepassing. Er zal geen teruggave van de boeking plaatsvinden bij overmacht of welke reden dan ook. De boekingen zijn wel overdraagbaar indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn. De prijs van het de overgedragen boeking is gelijk aan de prijs die is betaald voor de deelnemer op de website.

Artikel 6: Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.  
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.  
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever. 
 6. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden beantwoord worden met een bericht van ontvangst binnen 14 dagen. 
 7. De taal waarin onderwijs-/leer-)contracten worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig. Dit vindt  hoofdzakelijk plaats in de nederlandse taal. 
 8.  

Artikel 7: Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.  

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.  
 3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. 

Artikel 9: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtgever/ deelnemer beseft en aanvaard dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard dan ook ook, bij Welift, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever/deelnemer
 2. Welift en haar werknemers en/of andere hulppersonen is nimmer aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de Deelnemer lijdt in het kader van deze Overeenkomst op welke wijze ontstaan dan ook, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onjuist gebruik van de geleverde Diensten, onjuist gebruik van de trainingsapparatuur in de trainingsruimte, het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen of aanwijzingen, door het verstrekken van onjuiste informatie aan Welift en/of door verlies of diefstal van eigendommen. Welift  is (dus ook) nimmer aansprakelijk voor letselschade, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Welift en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.  
 4. Welift is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 5. Welift is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Welift of zijn medewerkers.
 7. De Deelnemer vrijwaart Welift tegen aanspraken van derden in verband met de door Welift geleverde of te leveren Diensten.
 8. In alle gevallen waarin Welift eventueel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Welift wordt gedekt. In het geval de verzekeraar van Welift geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Welift over de voorgaande 6 maanden bij de Deelnemer in rekening heeft gebracht.

Artikel 11: intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de website van Welift het eigendom is van Welift, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de Diensten van Welift te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Welift.

Artikel 12: Personal training

 1. Voor personal training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Annulering door ziekte of overmacht geschiedt 24 uur van tevoren. Voor annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de training zal het volledige bedrag van de training in rekening worden gebracht.

Artikel 13: Programming

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet. Een maand duurt vier weken.
 2. Doordat de diensten van Welift online geleverd worden, kan Welift niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 3. Welift zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Deelnemer ontvangen wordt.
 4. De Deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 5. De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 6. De Deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Deelnemer zal worden aangepast.
 7. De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Welift en derden, ten gevolge van de door de Deelnemer gedeelde informatie.
 8. De Deelnemer gaat akkoord dat Welift alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt
 9. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Welift te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Welift.

Artikel 14: Video en fotomateriaal

 1. Welift houdt zich het recht voor om foto’s en video’s van de deelnemers te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Eveneens progressies van deelnemers van de programmering mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 2. Voor bezwaren omtrent het in lid 1 voorbehouden recht zal schriftelijk bezwaar tegen moeten worden gemaakt.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Gelderland is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij zich fatsoenlijk en volgens de binnen Welift geldende normen gedraagt en alle aanwijzingen die door Welift worden gegeven, opvolgt.
 2. Welift houdt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de Diensten te wijzigen, tijdelijk niet te verlenen of geheel of gedeeltelijk te stoppen met de dienstverlening. Welift behoudt zich voorts het recht voor om de data en tijden waarop de Diensten worden verleend, te wijzigen.
 3. Het staat Welift te allen tijde vrij om de locatie waar de Dienst(en) worden verleend (tussentijds) te wijzigen. De eventuele langere reistijd voor de Deelnemer komt voor rekening en risico van de Deelnemer. 

Artikel 17 ev. Taz. Weightlifting Coach course 

Artikel 17: Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Welift en Student, waaronder begrepen alle offertes, aanbiedingen, diensten, overeenkomsten en eventuele vervolgopdrachten en worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gesloten door een Afnemer, dan worden de Algemene Voorwaarden van deze partij vooraf nadrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Door aanvaarding van een door Welift gedaan aanbod, aanvaardt de Student tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Welift. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering of dienst waarvoor deze is afgesproken. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang. 

Artikel 18:  Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, (1) door aanvaarding van het aanbod door Student (2) Welifteen aanbod of bestelling van Student schriftelijk of via elektronische weg heeft bevestigd. Zolang het ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Welift kan de Student de Overeenkomst annuleren. 
 2. Ten aanzien van de totstandkoming van enige Overeenkomst kan Welift slechts worden vertegenwoordigd door haar wettelijk vertegenwoordigers. 
 3. Welift is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

Artikel 18: Aanbod

 1.  Welift brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Cursus. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de student er duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding en het aanbod zijn verbonden. 
 4. Het aanbod vermeldt in elk geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: 
 5. in het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op de Cursus :
  – de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  – wanneer de Cursus start;
  – de voorwaarden waaronder de Cursus eventueel niet doorgaat; – voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Cursus deel te mogen nemen;
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten; 
  – de wijze van betaling;
  – de duur van de dienst; 
 6. of in het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal: 

– de prijs inclusief alle bijkomende kosten;
– de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de Overeenkomst;
– de geschatte levertijd van het (les)materiaal.

7. Welift mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en u legitimeert, en voor zover en indien voor zover regelgeving daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig identiteitsbewijs overlegt. 

8. Onverminderd bovenstaande bepalingen omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de Student;
b. het recht om binnen veertien dagen te ontbinden; 
c. de geldigheidsduur van het aanbod. 

Artikel 19. – Inschrijving en herroeping

 1. inschrijving geschiedt door het invullen van een volledig naar waarheid ingevuld ( digitaal) inschrijfformulier, dan wel door ondertekening door een offerte of opdrachtbevestiging. 
 2. Student dient zich bij inschrijving bewust te zijn de coach course binnen een jaar ( ingaande vanaf de inschrijfdatum) dienen te zijn afgerond. 
 3. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. 
 4. Als aanvangseisen voor Cursus geldt dat de Student MBO 4 werk en denkniveau dient te hebben en fysiek, mentaal en emotioneel belastbaar is en gemotiveerd, zulks naar uiteindelijk oordeel van Welift. Welift kan ter beoordeling een extra gesprek met Student verlangen en het overleggen van een portfolio en/of eerder verworven competenties en ervaringen. 
 5. Welift behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een Student zonder opgaaf van redenen te weren. 
 6. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat Welift de inschrijving aan u heeft bevestigd. (herroepingsrecht). De Student maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te versturen dat hij de Studieovereenkomst wenst te ontbinden. Na verzending van de herroeping heeft de Student nog 14 dagen om het ontvangen materiaal ongebruikt en onbeschadigd aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Student; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van Welift een bericht van ontvangst van het materiaal heeft gekregen. 

Artikel 20. Annulering door Welift

 1. Welift behoudt zich het recht voorde Cursus af te gelasten indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.de Cursus zal van start gaan bij minimaal 8 inschrijvingen, tenzij anders besloten door Welift. Welift streeft erna om uiterlijk 2 weken voor aanvang de Student te informeren over de doorgang van de Cursus 
 2. Welift behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van; een te gering aantal Studenten, door ziekte van Studenten/docenten/trainers/instructeurs, naar inzicht van Welift, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. In deze gevallen heeft de Student het recht na schriftelijke kennisgeving hiervan zijn deelname kosteloos te annuleren. 
 3. Indien De cursus, om welke reden dan ook, door Welift wordt geannuleerd, krijgt de Student daarover ten spoedigste bericht en wordt het gefactureerde bedrag geretourneerd, dan wel indien de Student zich inschrijft of heeft ingeschreven voor een andere Cursus, verrekend met het daarvoor te factureren bedrag. De kosten voor het eventueel ontvangen lesboek, worden hierbij niet geretourneerd. Als er nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt er voor het ontvangen lesboek alsnog een factuur verstuurd. Daarnaast wordt ook altijd de mogelijkheid geboden om de cursus kosteloos te verplaatsen naar een andere locatie en/of datum op basis van beschikbaarheid. 

Artikel 21: Annulering door Student en (tussentijdse) beëindiging 

 1.  De Student kan een voor bepaalde duur gesloten Overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. Welift doet u hiervan schriftelijk een bevestiging toekomen. 
 2. Indien de Student zich inschrijft én start binnen twee weken en tevens annuleert binnen de termijn van 14 dagen, dan worden de gemaakte kosten van de genoten lesdagen en lesmaterialen in rekening gebracht. De annulering kan uitsluitend schriftelijk (naar het hoofdkantoor van Welift) of per e-mail (info@welift..nl) plaatsvinden. Als moment van ontvangst van de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van poststempel en bij een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De annulering is pas definitief als deze door Welift schriftelijk bevestigd is. Welift kan niet verantwoordelijk worden gehouden bij het niet aankomen van de correspondentie. 
 3. Bij annulering ná twee weken na de inschrijfdatum of bij annulering na aanvangsdatum van de cursus is de Student annuleringskosten verschuldigd.
  Indien en zodra de Student de inschrijving voor de cursus ná twee weken na de inschrijfdatum of na aanvangsdatum van de cursus annuleert, dan is de Student aan Welift (een gedeelte van) het door Welift te factureren of gefactureerde bedrag – inclusief examengeld en ontvangen lesboeken indien zulks van toepassing is – verschuldigd. Dit door de Student aan Welift verschuldigde bedrag is afhankelijk van de lengte van de periode tussen de annuleringsdatum en de aanvangsdatum van de betreffende Cursus. Hiervoor worden alle gemaakte kosten meegenomen en deze hebben betrekking op: vrijhouden plaats, locatiehuur, inhuur docent, lesmaterialen inclusief eventuele lesboeken, arbeidsuren, inschrijf- en annuleringsproces en voldoende inschrijvingen om de Cursus van start te laten gaan.
  Het verschuldigde bedrag bedraagt:
  – 100% van het te factureren of gefactureerde bedrag indien wordt geannuleerd na aanvang van de cursus dan wel minder dan 14 dagen voor aanvang daarvan;
  – 50% van het te factureren of gefactureerde bedrag indien wordt geannuleerd tenminste 14 dagen voor aanvang van de cursus, maar minder dan 30 dagen daarvoor;
  – 25% van het te factureren of gefactureerde bedrag indien wordt geannuleerd tenminste 30 dagen voor aanvang van de cursus;
  – 10% van het te factureren of gefactureerde bedrag indien wordt geannuleerd tenminste 60 dagen voor aanvang van de cursus;
 4. Welift biedt tevens de mogelijkheid om de onderdelen van het pakket, waarmee nog niet is gestart, over te laten nemen door iemand anders. De Student blijft in dit geval hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen jegens Welift. 
 5.  In geval van annulering door de Student voor of na aanvang van de cursus, wordt de Student tevens de mogelijkheid geboden om (het vervolg van) de cursus te verplaatsen naar een andere datum of locatie. De gewijzigde aanvangsdatum dient te liggen binnen één jaar na deze annulering of verzoek tot verplaatsing. De verplaatsing is op basis van beschikbaarheid en de beslissing hierover ligt uitsluitend bij Welift. Indien deze verplaatsing naar een andere datum of locatie na aanvang van de Cursus of binnen 4 weken voor de startdatum wordt aangevraagd, wordt er 25% van de originele cursuskosten (met een maximum van € 75,00) aan administratiekosten in rekening gebracht. Hierbij geldt dat er wel een nieuwe startdatum moet worden ingepland. De bestaande betalingsverplichting zoals vermeld in de (oorspronkelijke) factuur blijft ongewijzigd van kracht. 
 6. Bij het verplaatsen van een Cursus of indien er sprake is van een betalingsachterstand, is Welift niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de lesmaterialen. Eventuele aanschaf van actuele, vernieuwde lesmaterialen is dan ook voor rekening van de Student. 
 7. In het geval van annulering van de Cursus door de Student binnen 14 dagen na inschrijfdatum, dienen de reeds ontvangen materialen binnen 14 dagen na datum van annulering, ongeopend en aangetekend door de Student teruggestuurd te worden naar de hoofdlocatie van Welift. Het risico voor het verzenden ligt bij de Student. Eventuele beschadigingen komen voor rekening van de Student, alsmede de directe kosten voor het terugzenden. Indien de materialen binnen 14 dagen niet retour zijn gekomen of zijn beschadigd, worden deze in rekening gebracht bij de Student. Ditzelfde geldt ook voor de eventuele verkregen actieproducten en/of premiums. Deze worden alleen teruggenomen mits ongeopend in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt. Indien niet het geval, wordt hiervoor de consumentenprijs alsnog in rekening gebracht. 
 8. Het doorschuiven van de cursus kan maximaal een keer plaatsvinden. 
 9. Indien de annulering van de cursus het directe gevolg is van een ziekte of calamiteit bij de Student (dit naar oordeel van Welift) wordt de mogelijkheid geboden de Cursus op een later moment te vervolgen. Een andere mogelijkheid is dat de Student zich laat vervangen door iemand anders. Indien de annulering van de Cursus het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij de Student aantoonbaar in de toekomst niet in staat zal zijn om de Cursus te vervolgen, dan is restitutie van door de Student betaalde factuurbedragen voor de kosten van de cursus mogelijk. Welift verlangt in dit geval een bewijs in de vorm van een medische verklaring of anderszins. De kosten voor reeds genoten lessen, lesmaterialen, eventuele premiums en actieproducten, worden wel in rekening gebracht bij de Student. 

Artikel 22: Verplichtingen Welift 

 1. Welift zal zich inspannen de door haar te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en naar beste inzicht en vermogen de opleiding te bieden als bedoeld in de Studieovereenkomst tussen partijen. Welift neemt daarbij de van toepassing zijnde regelgeving en zorgvuldigheid in acht, met dien verstande dat de Studieovereenkomst voor Welift jegens de Student een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting behelst. 
 2.  Welift draagt ervoor zorg dat de personen die met de uitvoering van de Opdracht belast zijn, beschikken over voldoende opleiding. 
 3. Welift is bevoegd een lopende Overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, mits daarbij door haar dezelfde kwaliteit wordt gegarandeerd. Een dergelijke overdracht dient schriftelijk door Welift aan de Student te worden medegedeeld. 

Artikel 23.- Verplichtingen Student   

 1. De Student verbindt zich zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte Opdracht. De Student garandeert de juistheid van de door hem aangeleverde gegevens. De Student garandeert dat hij de voor handen zijnde informatie (zoals juiste adressering) compleet, volledig en tijdig aan Welift overlegt. De Student is gehouden en daarmee tevens verantwoordelijk om wijziging van contact- en overige gegevens onmiddellijk schriftelijk aan Welift kenbaar te maken. Welift is niet aansprakelijk voor het verzenden van materialen naar een ander adres indien de Student de contactgegevens niet up to date heeft gehouden. 
 2. De Student zal zich onthouden van gedragingen en/of activiteiten die het doel of het effect hebben om het onderwijs, de kennisverwerving of een eerlijke evaluatie van de prestaties te verstoren. Daarnaast is het Student verboden om prestatie bevorderende middelen en/of drugs te gebruiken voor en tijdens de Cursus. Door of namens Welift kan een docent een Student uitde Cursus c.q. onderdeel (tijdelijk)verwijderen en deelname daaraan (tijdelijk) ontzeggen indien de Student de oordeel verstoort, medestudenten in gevaar brengt of indien er sprake is vande Cursus naar zijn of haar ernstig vermoeden van middelengebruik. Welift kan van Student verlangen mee te werken aan urine en/of bloedonderzoek. Welift is niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt indien hij definitief uit de Cursus wordt verwijderd.
 3. De Student dient mentaal en emotioneel belastbaar en gemotiveerd te zijn.
 4. De Student zal zich naar beste vermogen inspannen om de Cursus binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. De Student zal zich inspannen aan alle onderdelen deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden en daarover afstemming door de Student met Welift en de betreffende docent heeft plaatsgevonden. 
 5. De Student zal tijdig, vóór aanvang van het betreffende Cursuss onderdeel, op de daartoe aangewezen locatie aanwezig zijn. De Student is verplicht elke vorm van lichamelijk of psychisch onbehagen tijdig kenbaar te maken aan de docent en is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn, maar ook voor het welzijn van zijn mede Studenten. Indien Student merkt dat hij tijdens een activiteit om welke reden dan ook (ziekte, blessure, elke vorm van onbehagen inbegrepen) niet fit genoeg is om de activiteit (veilig) te kunnen vervolgen dan dient hij dit onmiddellijk aan de docent kenbaar te maken en te stoppen met de activiteit. Welift wijst alle aansprakelijkheid hiermee verband houdende nadrukkelijk van de hand. 
 6. De Student is hoofdelijk aansprakelijk voor diens verplichtingen voortvloeiend uit de met Welift aangegane Overeenkomst, ook al worden een of meerdere van die verplichtingen door een derde voor de Student voldaan, zoals bijvoorbeeld de betaling van het lesgeld door de werkgever van de Student. 

Artikel 24 : Duur overeenkomst, opzegging, beëindiging, ontbinding 

 1. De Student heeft binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst het recht om deze Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Deze ontbinding dient schriftelijk te geschieden. De Studieovereenkomst is pas ontbonden indien Student daar schriftelijk bevestiging van heeft ontvangen. De Student draagt in dat geval alle kosten van retournering van geleverde zaken; het door hem betaalde inschrijfgeld wordt door Welift niet terug betaald. 
 2. De Studieovereenkomst eindigt:
  a. op het moment dat de Student zijn Cursus met goed gevolg heeft afgelegd en tevens aan alle jegens Welift openstaande (betalings-)verplichtingen heeft voldaan;
  b. met wederzijds goedvinden, nadat dit door beide partijen schriftelijk is bevestigd;
  c. indien Welift door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de Cursus aan te bieden;
  d. in geval onvoldoende resultaten en onvoldoende voortgang van de Student grond vormt voor tussentijdse opzegging van de Studieovereenkomst. De opzegging geschiedt in dit geval schriftelijk, onder vermelding van de redenen van opzegging;
  e. door de definitieve verwijdering van de Student uit de Cursus;
  f. bij het overlijden van de Student. 
 3. Bij beëindiging van de Studieovereenkomst in de gevallen genoemd onder d., e. en f. van lid 1 van dit artikel wordt de Student niet ontslagen van zijn betalingsverplichtingen jegens Welift. 
 4. De ontbinding van de Studieovereenkomst ontslaat de Student niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Studieovereenkomst en/of deze Voorwaarden voor zover deze verplichtingen expliciet of naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven ook na het einde van de Studieovereenkomst, zoals bijvoorbeeld verplichtingen betreffende aansprakelijkheid en overdracht van
 5. Indien de Student niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van Student, is Welift te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

Artikel 15: Inhalen lesdagen 

 1. De Student kan gemiste lesdagen door ziekte en/of blessures kosteloos inhalen. Hiervoor dient Student een schriftelijk verzoek in te dienen. 
  1. Hierbij geldt een maximum van één lesdag. Slechts in overleg met Welift kan er een uitzondering worden gemaakt voor het inhalen van meerdere dagen. De beslissing hierover ligt uitsluitend bij Welift en is tevens op basis van beschikbaarheid. Het risico hiertoe ligt volledig bij Student en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
  1. Een lesdag inhalen is niet mogelijk bij de Cursus die maar uit één lesdag bestaat. Indien de in te halen lesdag niet door kan gaan, wordt de Student hiervan ten minste 1 week voor de startdatum van desbetreffende Studie op de hoogte gebracht en kan hiervoor een nieuwe datum worden ingepland via de online leeromgeving. 

Artikel 26: Betaling 

 1. Na de inschrijving voor de cursus door de Student wordt een automatische bevestigingsmail verzonden naar het -op het inschrijfformulier- ingevulde e-mailadres. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Afhankelijk van de startdatum van de cursus zijn de volgende betalingsmogelijkheden van toepassing: 

a. Betaling ineens
Het volledig bedrag kan worden voldaan binnen twee weken na de ontvangst van de factuur. Dit kan ook middels I-DEAL via de bijgevoegde link.
b. Betaling in termijnen
Het is mogelijk om in drie termijnen te betalen. Voor de eerste termijnbetaling wordt direct na inschrijven een factuur gestuurd en deze moet binnen 14 dagen worden voldaan. De overige termijnbepalingen worden vanaf de eerstvolgende maand, maandelijks oplopend gefactureerd. Dit kan halverwege de maand (rond de 15e) of aan het einde van de maand (rond de 26e) plaatsvinden. termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht à € 5,00 per termijn. In het geval van termijnbetalingen dient de laatste termijn betaald te zijn vóór het einde van de cursus of in sommige gevallen het (praktijk)examen. Op het inschrijfformulier wordt weergegeven in hoe veel termijnen betaald kan worden. 

-Indien de cursus door een werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald ontvangt deze hiervoor een factuur van Welift die binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald dient te worden. De Student blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting. 

-Indien de Student het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt Welift dit aan de Student schriftelijk mede, door middel van een kosteloze aanmaning per brief of via e-mail. De Student wordt vervolgens nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

-Indien een betaling, hetzij een deelbetaling na vorenbedoelde aanmaning c.q. ingebrekestelling onverhoopt toch niet of niet tijdig wordt voldaan, wordt de vordering ter incasso uit handen gesteld en komen alle daaraan verbonden kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de Student. 

Welift is gerechtigd om de Student de toegang tot lessen, locatie, digitale leeromgeving en/of examens te weigeren indien hij in gebreke of verzuim blijft met betrekking tot zijn betalingsverplichting. Bovendien wordt de (docent)begeleiding stopgezet. 

-Indien de Student niet voldoet aan de betalingsverplichting, dan behoudt Welift zich het recht om de voor de Student gereserveerde plek vrij te geven. 

-De Student is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening. 

-Zolang de vorderingen van Welift op de Student niet zijn voldaan, behoudt Welift de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle goederen, diensten en documenten op te schorten, totdat de Student zich van als diens verplichtingen jegens Welift, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande declaraties, heeft gekweten. 

Artikel 16. – Intellectueel eigendom

 1. Op alle door Welift verstrekte zaken, zoals boeken, readers, trainingen, software, documenten en andere verscheidenen, rusten auteursrechten van Welift dan wel van derden en deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student voor de Cursus. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Welift worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zulks zowel gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst als daarna. 

Artikel 18 klachten 

 1. Indien de Student om welke reden dan ook niet geheel tevreden is over (enige vorm van) de dienstverlening, dan kan hij dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@welift.nl onder vermelding van de aard van de klacht en een duidelijke omschrijving van de klacht. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. 
 2.  Welift zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen met de Student, in ieder geval via e-mail, en de procedure rondom de klacht toelichten. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum worden afgewikkeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen n.a.v. een klacht, wordt de student hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens zal Welift een indicatie geven wanneer Welift verwacht uitsluitsel dte kunnen geven. 
 3. Indien de Student het niet eens is met de uitspraak over de klacht, kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke mediator waarbij de kosten naar evenredigheid zullen worden gedragen. Partijen zullen gezamenlijk trachten tot een minnelijke oplossing te komen. Het oorddeel van de mediation is voor Welift bindend; eventuele consequenties worden door Welift snel afgehandeld. 
 4. De Student is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 
 5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Welift geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. d