Algemene Voorwaarden

 Artikel 1: Definities 

 1. We Lift , gevestigd te Nijmegen , KvK-nummer 65350022, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever of deelnemer. 
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3: Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  
 6. Inschrijvingen via de website dienen direct te worden betaald om bindend te zijn.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. We Lift heeft, ook gedurende een Overeenkomst, het recht om prijsverhogingen door te voeren. In het geval We Lift een prijsverhoging doorvoert, gebeurt dit altijd met ingang van een nieuwe kalendermaand en wordt dit tijdig en minstens twee kalendermaanden van tevoren op de website van We Lift aangekondigd.

Artikel 6: Facturering en Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium wordt door We Lift direct bij de bestelling in rekening gebracht en dient direct te worden betaald op een op de website aangegeven wijze waarna de Deelnemer een factuur ontvangt op het door hem doorgegeven mailadres.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet direct bij de bestelling door We Lift is ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

3.Eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

 1. Het opschorten van een betaling is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of een klacht ten aanzien van de verleende of te verlenen Diensten, schorten de betalingsverplichting dus niet op.
 2. Op boekingen van workshops, cursussen en event is een “no refund policy” van toepassing. Er zal geen teruggave van de boeking plaatsvinden bij overmacht of welke reden dan ook. De boekingen zijn wel overdraagbaar indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn. De prijs van het de overgedragen boeking is gelijk aan de prijs die is betaald voor de deelnemer op de website.

Artikel 6: Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.  
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.  
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 7: Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.  

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.  
 3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. 

Artikel 9: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtgever/ deelnemer beseft en aanvaard dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard dan ook ook, bij We Lift, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever/deelnemer
 2. We Lift en haar werknemers en/of andere hulppersonen is nimmer aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de Deelnemer lijdt in het kader van deze Overeenkomst op welke wijze ontstaan dan ook, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onjuist gebruik van de geleverde Diensten, onjuist gebruik van de trainingsapparatuur in de trainingsruimte, het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen of aanwijzingen, door het verstrekken van onjuiste informatie aan We Lift en/of door verlies of diefstal van eigendommen. We Lift  is (dus ook) nimmer aansprakelijk voor letselschade, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. We Lift en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.  
 4. We Lift is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 5. We Lift is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van We Lift of zijn medewerkers.
 7. De Deelnemer vrijwaart We Lift tegen aanspraken van derden in verband met de door We Lift geleverde of te leveren Diensten.
 8. In alle gevallen waarin We Lift eventueel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van We Lift wordt gedekt. In het geval de verzekeraar van We Lift geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat We Lift over de voorgaande 6 maanden bij de Deelnemer in rekening heeft gebracht.

Artikel 11: intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de website van We Lift het eigendom is van We Lift, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de Diensten van We Lift te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met We Lift.

Artikel 12: Personal training

 1. Voor personal training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Annulering door ziekte of overmacht geschiedt 24 uur van tevoren. Voor annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de training zal het volledige bedrag van de training in rekening worden gebracht.

Artikel 13: Programming

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet. Een maand duurt vier weken.
 2. Doordat de diensten van We Lift online geleverd worden, kan We Lift niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 3. We Lift zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Deelnemer ontvangen wordt.
 4. De Deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 5. De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 6. De Deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Deelnemer zal worden aangepast.
 7. De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij We Lift en derden, ten gevolge van de door de Deelnemer gedeelde informatie.
 8. De Deelnemer gaat akkoord dat We Lift alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt
 9. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van We Lift te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met We Lift.

Artikel 14: Video en fotomateriaal

 1. We Lift houdt zich het recht voor om foto’s en video’s van de deelnemers te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Eveneens progressies van deelnemers van de programmering mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 2. Voor bezwaren omtrent het in lid 1 voorbehouden recht zal schriftelijk bezwaar tegen moeten worden gemaakt.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Gelderland is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij zich fatsoenlijk en volgens de binnen We Lift geldende normen gedraagt en alle aanwijzingen die door We Lift worden gegeven, opvolgt.
 2. We Lift houdt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de Diensten te wijzigen, tijdelijk niet te verlenen of geheel of gedeeltelijk te stoppen met de dienstverlening. We Lift behoudt zich voorts het recht voor om de data en tijden waarop de Diensten worden verleend, te wijzigen.

3. Het staat We Lift te allen tijde vrij om de locatie waar de Dienst(en) worden verleend (tussentijds) te wijzigen. De eventuele langere reistijd voor de Deelnemer komt voor rekening en risico van de Deelnemer.